Lærende nettverkssamling

Var onsdag på ny samling i Lærende nettverk: IKT på Blindern.

Denne gangen startet samlingen med at Kristine Jensen, lærer på Åskollen skole i Drammen, fortale om hvordan hennes elever bruker IKT. Hun viste oss et spennende arbeid med Steinalderen. Det var nærmest en storyline hvor elevene lagde sine karakterer som avatarer; og lagde og fortale om sine hjem via en PowerPoint-side. Imponerende; ikke minst når man tenker på at elevene var på 4-trinn.

Åskollen skoles nettsider finner man også gode planer for IKT i undervisningen.

Kristine fortalte også om nettsiden VCT.no; som er en ressurs-side for lærere hvor man kan finne undervisningsopplegg; og hvor man selv kan laste opp undervisningsopplegg for andre.

Et annet interessant program som Kristine fortalte om var PhotoStory fra Microsoft. Dette programmet brukte hun og sine elever til å lage fortellinger digitalt: Ved enten å lage bilder / tegninger på data; eller scanne inn: Og etterpå sette disse sammen med tale og musikk. Det ble altså en digital fortelling. Spennede.

Deretter jobber vi videre i våre faggrupper: Jeg er med i Norsk-gruppa for Barneskolen sammen med Endre (Rud), Kjetil (Levre skole) og Katrine (Snarøya skole). Vi jobbet videre og diskuterte oss fram til hvordan vi skulle gjøre det framover.

Kirsti Lyngvær Engelien, leder av vårt lærende nettverk, avsluttet samlingen med å vise oss hvordan vi kan organisere våre favoritter på internettsider med del.icio.us: Vi kan også legge til hverandre; slik at vi kan sammen utnytte hverandres favorittsider. Interessant.

Neste samling blir i janauar: Vi vil da få kurs i ulike programmer vi trenger for vårt arbeid.

RBUP-konferansen «Med skole som arena»

Torsdag og fredag var Inger Helene og Ole med på BUP-konferansen «Med skole som arena» på Hotell Arena på Lillestrøm. Konferansen ble arrangert av Regionssenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Sør og Øst. Og konferansen var organisert som et fagtorg med flere mindre kurs og foredrag; i tillegg til en utstillingsavdeling. Fagtorget er en årlig møteplass for fagpersoner som har sitt arbeid knyttet til barn og unges psykiske helse; som BUP, barnevern, helsestasjon, skole, PPT og fastleger. Hensikten med fagtorget er å fremme samarbeid og spre kunnskap om prosjekter og ulike tilnærmingsmåter i arbeidet med barn og unges psykiske helse.

Tema for konferansen var «Med skole som arena»: I det forebyggende arbeidet med barn og unges psykiske helse; og i arbeid med barn og unge i risiko for å utvikle psykiske vansker. Det ble sett på hvordan BUP og skole sammen kan realisere nødvendige tiltak ovenfor barn og unge som er i behov for barne- og ungdosmpsykiatrisk behandling.

Blant foredragene var det representanter fra Sosial – og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet som gav info om fagfeltet fra deres perspektiv. Marianne Aalberg fra RBUP Øst og Sør gav info om hennes erfaringer rundt temaet «Skolen som arena for forebygging av angstproblemer». Steinar Schau og Nanna Værhaug fortalte om deres arbeid på Sogn skole rundt «Skolevegring – når fravær ikke er skulk…».

Fredag fikk vi forelesninger om «Modeller for å arbeide i krysningspunktet mellom skole/psykiatri» og «Psykisk helse: Skolens forebyggende og utviklingsfremmende funksjon».

I tillegg gav Øyvind Kvello, førsteamanuensis NTNU, det for meg mest interessante foredraget om temaet «Når samarbeid mellom BUP og skole blir en suksess – Å sykle tandem». Noe av det viktigste han fortale var viktigheten av at skole og de fagmedisinske miljøene samarbeider godt. Faren er at det er to ulike fagmiljø med ulike tilnærminsmetoder; og tar man ikke disse forskjellene på alvor kan det fort bli samarbeidsproblemer: Han fortalte at man ofte kunne forenkle disse to systemene som at skoler og lærere er handlingsorienterte og lite analytiske: De vil vite hva man skal gjøre; ikke hvorfor. Mens BUP kan oppfattes som analytisk og vurderende; i stedet for å gjøre noe praktisk.

Det var en interessant konferanse; med flere nyttige foredrag som er akutelle i skolehverdagen. Men det var likevel litt slående at denne konferansen, hvis tittel var «Med skole som arena», knapt nevnte det daglige arbeidet i landets skoler. Det føltes derfor på mange måter som om jeg hadde deltatt på en konferanse om skolen; men at dette var en skole som er langt unna den skolen jeg til daglig jobber i. Men det var interessant å se hvordan slike fagmiljøer faktisk ser på skolen: Fra deres eget ståsted.

Mer info om konferansen finner du på
denne siden
; og mer info om BUP finner du på r-bup.no.

Vil ha klassrommet tilbake

Vårt land har i dag en interessant artikkel omkring den nye organiseringen av skolehverdagen:

I 2002 forsvant klasseforstanderen og den tradisjonelle klasseinndelingen i skolen. Det ble opp til den enkelte skole å organisere elevene i grupper. Nå diskuterer fagfolk om endringene har ført til mindre læring – og større forskjeller.

– Vi får meldinger om at barn opplever skolehverdagen mindre stabil, fordi de tilhører flere grupper. Mange ser kontaktlæreren for lite, og på de høyere klassetrinnene finnes det elever som ikke undervises av kontaktlæreren i noen fag, sier leder Haldis Holst i Utdanningsforbundets grunnskoleseksjon til Vårt Land.

– Når læreren blir fjernere og barnets arbeidsplan viktigere, blir man mer avhengig av et hjem som kan tolke, hjelpe og veilede. Noen mangler det, på grunn av språk, tidsmangel eller foreldrenes situasjon. Da utjevnes ikke de sosiale forskjellene, i stedet kan gapet øke, sier Holst.

Flere fagfolk gir uttrykk for de samme bekymringen:

– Verdien av det sosiale fellesskapet i skolen er underkommunisert. Når fellesskapet blir mindre vesentlig, vil det øke den sosiale reproduksjonen i skolen, sier pedagogikkprofessor Peder Haug ved Høgskulen i Volda.

Haldis Holst forteller at kjønnsaspektet er noe Utdanningsforbundet nå følger spesielt med på. Og det er guttene de er bekymret for.

– Det kan se ut som de takler dette dårligere enn jentene, som ofte er mer strukturerte. Jenter ligger som regel ett år foran i utvikling når de først møter dette systemet.

Hovedverneombud i Oslo-skolen, Knut Myhrer, forteller at lærere sliter med støy og bruker for mye tid til organisering i det nye systemet.

Han mener Oslo kommune omfavner den nye pedagogikken fordi de kan spare penger på færre lærere. Ifølge Statistisk sentralbyrå økte elevtallet i hovedstaden med 2.904 fra 2000 til 2006, mens det ble 366 færre lærerårsverk.

Les hele artikkelen hos Vårt land .

Kurs hos 3M

I forbindelse med at Rælingen kommune skal ha en forestående IKT-satsning; var jeg sammen med Øystein, Bjørg og Tor Espen på 3M på Skedsmokorset; for å få en presentasjon av deres interaktive tavle-løsning 3M™ Digital Media System 800 Series. Og vi fikk en to-times presentasjon av deres løsning for klasserommet:

En prosjektør på en arm festes over en whiteboard-lignende tavle. Denne prosjektøren tar så og interaktiverer med pc’en via en sensor festet oppe på tavlen; og via en spesiell musepenn som man kan bruke til å skrive på tavlen eller til å styre programmene på pc’en via tavlen.

I prosjektøren er det også innebygget høytalere; og de fleste kjente inn- og ut-ganger. En smart løsning. Forhåpentligvis blir dette kjøpt inn til klasserommene på nyåret.