Første samling med MIEE

Fredag var jeg i Lysaker på første samling med MIEE: Microsoft Innovative Educator Expert-program. Dette er et verdensomspennende program for lærere som Microsoft har satt opp for å fremme «kompetansedeling ved bruk av Microsoft Education sine praksisteorier og forskningsbaserte tilnærminger til å øke elevenes læringsutbytte ved bruk av teknologi».

Jeg har fulgt flere lærere gjennom #mieexpert-taggen både på Twitter og Youtube forrige skoleår. Jeg har lært mye både av å få tips via Twitter, men også ved å se / høre podcast med lærere som er med i MIEE (stort sett i USA). Da jeg i vår ble tipset om den norske versjonen av programmet via Twitter, tok jeg og sendte en søknad. På sensommeren fikk jeg så vite at jeg var tatt opp i MIEE-programmet.

Fredag var det samling i Microsoft sine lokaler i Lysaker. Her fikk vi orientering om programmet, samt forelesninger med temaer rundt ulik bruk av praktisk digital teknologi i klasserommet og hvordan man kan innføre dette på en god måte. Det ble også tid for gruppesamtaler og tapas-middag (med levende musikk).

fredag3009

Det var en fin og interessant dag. Spennende var det også å se hvordan Microsoft hadde organisert sitt læringssenter, samt lære mer om MIEE-programmet. Det var også interessant å se hvordan kursholderne brukte Microsoft Surface – brettene til å skrive på via en vanlig projektor, i stedet for å skrive på en tradisjonell smartboard.

Jeg har tidligere vært med i et lignende profesjonelt program for pedagogisk bruk av IKT (Lærende nettverk ved Universitetet i Oslo / Utdanningsdirektoratet), og jeg likte denne tiden godt. Jeg lærte veldig mye, ikke bare av rene kurs og samlinger, men også av det å ha kontakt med andre lærere som hadde de samme interessene rundt pedagogisk bruk av IKT i mine fag. Dette opplevde jeg også da jeg holdt på med masteroppgaven min. Forhåpentligvis blir også MIEE-programmet like interessant.

Dette skoleåret har jeg 50 % undervisning (for det meste i norsk), og 50 % hvor jeg har administrasjon av IKT og skolebiblioteket. På ungdomsskolen der jeg jobber bruker vi Windows 10 og Office 365-programmene. Jeg har hatt denne skolebloggen siden skolestart 2005. Her har jeg skrevet om mine ulike prosjekter, kurs, pedagogiske opplegg, tanker og ideer med ujevne mellomrom. Og nå kommer jeg nok til å bruke den for å skrive om MIEE også.

Søndag og arbeid med masteroppgaven

Søndag. Dro opp på skolen for å jobbe med masteroppgaven. Leste artikler, og sendte mail omkring tips om skoler og kommuner som bruker leserbrett / nettbrett i lese – og skriveopplæringen. På mellomtrinnet. Over en viss tid. Forhåpentligvis kommer jeg i kontakt snart med noen skoler 🙂

Ellers er været grått og vått. Snart kommer nok snøen…

20111023-170434.jpg

Andre veiledningsmøte

Tirsdag var det tid for andre veiledningsmøte med min veileder til masteroppgaven, og dette er et referat fra hva vi snakket om:

Vi startet med at jeg gikk igjennom de ullike litteraturene jeg hadde funnet siden sist:

– Masteroppgaven til Marie Kristiansen: «Fra trykt til digital tekst: nye utfordringer for lesingog leseforståelse». Hun har i sin masteroppgave gått igjennom tidligere studier på lesing og leseforståelse både i forhold til trykt tekst og digital tekst. Hun har også analysert nettsidene til VG.no og Salaby.no (Gyldendal). Dette var en interessant oppgave å lese, ikkke minst med tanke på hvordan den er bygget opp, og sett opp i mot den andre masteroppgaven jeg tok med (Sætersmoen). Av litteratur trakk jeg fra Bråten, Cain og Oakhill, Kress og Mangen.

– Masteroppgaven til Margrethe Sætersmoen: «Gutters lesing på nett». Hun har tatt for seg det overordnede temaet om ungdomsskolegutters motivasjon for lesing av digitale tekster. Hun viser i sin oppgave til teorier og forskning, og hun presenterer også i sin oppgave sine egne resultater fra sin undersøkelse om gutters lesing av digitale tekster. Hennes problemstilling er: «På hvilke måter kan digitale tekster fremme motivasjon for lesing hos gutter i ungdomsskolen?». Her bet jeg meg merke i litteratur fra Kress / van Leuwen. Samt Hoel og Helgevold. Lesesenteret i Stavanger. Dette var også en interessant oppgave å lese: Også sett i forhold til at Sætersmoen har vært ute og undersøkt i en gruppe med elever, noe jeg også tenker å gjøre.

– Tove Britt Haugstveit, Gunvor Sjølie og Tove Sommervold: Rapporten fra «Gi rom for lesing!»-prosjektet: «Lesing på ungdomsskolen». Her finner man også litt om lesing på barneskolen, fra side 67 til 73: «Barneskolens betydning for den videre leseopplæringen».

– Rapporten med resultatene fra PISA 2009: «PISA 2009 Results: Students On Line». I denne finner man også litt kort faglig begrunnelser rundt det å lese på nettet, samt ulike prosenttall. For eksempel side 34 («New features of digital texts»), 36 («The impact of digital texts on reading literacy»), og fra side 40 (Prosenttallene fra «Student Performance in Digital and Print Reading»).

– Jeg viste også fram ulike artikler jeg hadde funnet på nettet:

– Fra Lesesenteret i Stavanger: «Sjå! Vi ha skriva Byneset! Om datamaskin i første skrive- og leseopplæringa i Trondheim og andre stader». Dette er en tekst som viser fire ulike sitasjoner hvor datamaskinen brukes i den første lese – og skriveopplæringen.
– Hos Lesesenteret fant jeg også artikkelen «Hvorfor leser vi dårligere på skjerm?» som tar for seg Anne Mangens publisering av artikkelen «Digital fiction reading: Haptics and immersion» i Journal of Reserach in Reading.

– Ulike avisartikler i etterkant av PISA-undersøkelsen om lesing av digitale tekster: «Lesebrett kan motivere gutter til å lese» (BT.no), «Ipaden inntar barnehagen» (GD.no), «Overraskende dårlig av norske elever» (NRK.no), «PISA-undersøkelsen om digital lesing» (Kunnskapsdepartementet.no), «PISA-rapport om digital lesing» (Norway-OECD.org), «PISA 2009: Digitale leseferdigheter» (UDIR.no), «Lesebrettet er den nye bokhyllen» (NRK.no Kultur),

– Jeg viste også fram bloggen til RIKT.net som viser hvordan de har prøvd ut å bruke iPad i undervisningen på noen skoler rundt om i Norge, og hvor de i bloggpostene forteller om deres erfaringer med dette.

– Boken «Best Practices in Lieracy Instruction, Forth Edition»: Denne boken har jeg lest utdrag fra via Google books, men har også bestilt den i papirutgave.

Deretter snakket vi om det jeg hadde presentert, og at man for eksempel kan ha to perspektiver i min oppgave: Hva er forskjellen mellom de to mediene-perspektiv. forskjeller i kommunikasjonssituasjonen og forskjeller i kom.måte. Er det kom./affordanser? Er det forskjeller? Gjøre rede for mediet. Og vi snakket om hva slags brett jeg skulle velge. Dersom jeg velger lesebrett kan det bli noe enklere, ved at man da har mer fokus på lesing.

To andre eksempler: Lesebrett mot lesesvake elever. Eller generelt på mellomtrinnet.

Deretter snakket vi om hvordan tittelen på oppgaven skal henspille på problemstillingen, som igjen skal henspille på forskingsspørsmålene. Formulere det slik at de svarer på problemstillingen. Man kan snevre inn i problemstillingen. Viktig å avgrense oppgaven.

Lesebrettets funksjoner: Ulike funksjoner ved dette. For eksempel markere tekst, forandre tekst, farge, lysgrad. Kunne slå opp i ordforklaring / ordliste. Kunne notere seg merkander. Kunne sende det til andre personer. I hvilken grad blir disse funksjonene brukt ut over det å lese som i en papirbok?

Det er to tradisjoner. Kognitiv (leserens interaksjon med mediet). Sosiokulturelle (I hvilken grad fører dette til mer kollektivt? Sende? Laste ned? Åpner teksten seg? Forandrer dette lesesituasjonen?). Det monomodule vs det multimodule. Ha fokus på det monomodale?

Lesing inngår i en større situasjon. Om man kommuniserer med andre?

David Barten: Pensumsartikkel + kona Deborah Kamerons artikler.

Gå på jakt etter pensumsartikler. Kulbrandstad søkte og fant en interessant artikkel fra Foreningen les: En kronikk. Lett med lesebrett. Søke etter artikler. Ta kontakt etterpå med kontaktpersonen på biblioteket. Om hun kan hjelpe, samt om hvordan få tilgang til litteraturdatabasene hjemmefra.

Deretter snakket vi om hvordan jeg skal klare å komme i kontakt med skoler som bruker lesebrett i sin opplæring. På mellomtrinnet.

Kan prøve å ta kontakt med Lesesenteret i Stavanger. Senter for IKT i Tromsø. Spørre om de kjenner til noen skoler. Høre med Fylkesmannen i Akershus / Hedmark / Oppland. Utdanningsavdelingen.

Viktig at jeg skriver notater og sammendrag av det jeg leser og finner.

Den 11.november er det ny samling på Hamar. Skal til da ha skrevet et kapittel og sendt inn (innen ca 1.november). ca 8-10 sider. Jeg kan skrive intro-kapittelet: Om det å skrive seg inn i oppgaven.

Temaet mitt blir: Lesing på brett. Bruke det monomudale? Med dets ulike funksjoner? Tekst skapt for papir tilført teknologiens ekstrafunksjoner. Om dette blir brukt i skolen.Lesing på skjerm: Allement. Relevant å ha med. Jeg fikk også tips om å ha med Lise Kulbrandstads «Lesing på pair, lesing på skjerm». En av de tidligere arbeidene innenfor dette temaet.

Tilslutt snakket vi også om at jeg burde selv ha meg et lesebrett / nettbrett. Og Lars Anders viste fram og forklarte hvordan han brukte sin iPad, både til forberedelser og under selve forlesningen.

Etter veiledningsmøtet med Lars Anders gikk jeg for å finne Karianne, men hun var ikke der da. Jeg dro opp igjen til høgskolen i dag (7.oktober), og møtte henne da. Snakket da litt om min oppgave, og fikk tips om søking. Fikk også informasjon om hvordan jeg skulle bruke litteraturbasene: Jeg må passe på å være innlogget / søke innenfor innloggingen for å få fram enkelte pdf-versjoner av tekster. Ebary fungerer fremdeles bare på høgskolen, men de jobber med en vpn-løsning (hun hadde den selv i testutgave nå). Eventuelt kunne jeg som Jane i fjor selv abonnere på nettstedet. Også viktig å lagre de ulike artiklene i min side på Ebary, slik atvde ikke blir borte fra tekstsamlingen. Endnote: kan installeres på min nye pco selv om det ikke er cd-stasjon på den. Viktig å huske å ta backup av filene / synkrotisere mot nettet. Jeg fikk også råd om at jeg kunne bare komme igjen og prate med henne hvis jeg lurte på mer 🙂

I etterkant av dette veiledningsmøtet tok jeg da også å kjøpte meg min egen iPad; og jeg må si jeg er veldig godt fornøyd: Den er også fin å lese pdf-artikler på 🙂

20111007-180758.jpg

Veiledning masteroppgaven

Tirsdag 6.september hadde jeg første veiledning med Lars Anders Kulbrandstad om min masteroppgave.

Møtet startet med at jeg fylte ut kontrakt for veiledningen. I tillegg orienterte Lars Anders om hvordan slike veiledninger foregår, og hvordan veien fram til masteroppgaven blir. I tillegg avtalte vi at jeg skulle skrive referat fra veiledningene, samt fra litteraturen jeg leser.

Vi snakket så om ulike steder hvor man kan få tips og råd: Nettsamfunnet “Del og bruk”- ble vist fram som eksempel på et sted man kan legge ut spørsmål, og hvor man kan kunne komme i kontakt med aktuelle personer.

Vi snakket så om min skisse som jeg på forhånd hadde sendt til Lars Anders. Om at hvis jeg ønsket å ta utgangspunkt i sitatene fra nyhetsoppslaget på Tv2Nyhetene om bruken av pc i lese – og skriveopplæringen i Vågå kommune allerede fra 1.klasse (hver elev får sin egen bærbare pc); kunne jeg bygge det som en repikstudie av forskning som kom fram der. Det var ikke noe galt i å ha en undersøkelse som man tar mønster, sjekker andre. Vi snakket også om andre studier man kan ta: Vi snakket så om ulike empiriske studier. Effektstudier. Empiriske studier. Nærstudie av en gruppe. Observasjonsdata. Ha spørreskjema. Intervju. La personene føre dagbok. Vi tenkte høyt rundt dette. Og så etter kasusstudien: Beskrive og analysere dataene.

Deretter understreket Lars Anders viktigheten for meg i å begrense oppgaven min: Allerede tidlig avgrense meg slik at jeg på et begrenset stykke papir kan på en begrenset måte, enkelt fortelle hva jeg skal gjøre.

Vi snakket også om leseopplæringen: Om jenter vs gutter.

Diskuterte så om jeg skulle fokusere på småskolen, mellomtrinnet eller ungdomsskolen. Lese – og skriveopplæringen; eller bare leseopplæringen på skjerm. Kom etter hvert fram til at jeg burde fokusere på leseopplæringen på mellomtrinnet på skjerm. For eksempel ta kontakt med en klasse / gruppe som bruker iPad /lesebrett i leseopplæringen; følge dem; og samle inn data; og så bygge en oppgave rundt det. Man kan spørre om mange ting. Fokusere på denne leseopplæringen. Muligens også etter hvert på det multimodale.

Fikk så tips om litteratur: Multiliteracies. Mulitliteracies in Motion. Cole and Puller. Mulitliterasitet på norsk.

Snakket så videre rundt en slik tilnærming: Hvordan håndterer barna utstyret. Hvilken innvirkning har dette på leseopplæringen, og klasseromsundervisningen.

Bruk av lesebrett på mellomtrinnet. Ha intervju og lesespørreskjema. Eventuelt test før og etter. Ta kontakt med en klasse som bruker nettbrett. Se på nettsamfunnet “Del og bruk” – om noen bruker nettbrett der. Ta kontakt med brukere.

Deretter viste Lars Anders fram ulike tekster / teorier jeg kan lese: PISA har gitt ut en rapport i sommer rundt digital lesing. Se på denne. Også med tanke på spørsmålsstilling. Viktig å lese denne. Stor kvalitativ undersøkelse. Mest empiriske resultater. Få ideer til undersøkelser. Sample test med spørsmål ligger ute.

Lars Anders viste så hvordan jeg kan bruke høgskolens BIBSYS-søk til å søke etter aktuell litteratur:
“Digital lesing”. Søke på masteroppgaver. Se metodikk. Søk på “Artikler”. Academic search. “Digital reading boys”. Se om man kan få det som PDF-artikler. Eventuelt bestille dem via biblioteket. Lete etter undersøkelser. “iPad reading”. Springer link en annen side. “Digital reading classroom”.

NORART ny søkemotor: “Lesebrett”. Google “lesebrett” “leseundervisning”. “Tablet” “reading / teaching”.

Web of science. Søkemotor. “Reading tablets”.

“lesebrett” “nettbrett”.

Ebary: “Digital reading / teaching”. Her var det en interessant bok “Best practices in literacy instructions”.

På Google: “leseundervisning ipad”.

Lars Anders fortalte så om Lesesenteret i Stavanger. Kan ta kontakt med dem. De har også en nettside med mye aktuell informasjon og tekster.

Andre tekster: “Chicago public school launches ipad trails” “Reading instructions ipad”. Mastergradsoppgave: “Comparing the ipad to papers”

Mellomtrinnet heter “upper primary school”.

Deretter gikk vi igjennom tidsplanen: 15.11.2012 blir innleveringsdatoen. Betyr at jeg må ha min oppgave ferdig til gjennomlesning 01.10.2012.

I høst: Lese og skrive. Se på teori. Vinter/vår: Datainnsamlingen. Vår / sommer: Bearbeide data og skrive.

Man må ha med et kapittel hvor man skriver seg inn i feltet. Starte vidt: Ende med digital lesing. På slutten skrive hva jeg skal skrive om i min oppgave. Så kapittel om tidligere relevant forsking. Deretter kan man ha kapittel hvor man gjør rede for teoriene. Så et metodekapittel hvor man gjør rede for metodene. Så kan man ha et kapittel hvor man presenterer dataene; så et hvor man analyserer dataene ved hjelp av data. Så en drøftingsdel. Før man til slutt har en oppsummering og avrunding.

Mål: I løpet av høsten kunne fortelle KORT hva man gjør. På et postkort.

Neste møte blir tirsdag 27.september kl 10.30. Til da skal jeg lese litteratur: Gjøre rede for forskning som er aktuell å ta inspirasjon fra i min egen masteroppgave.

Årets siste samling i Digkom

Har nå vært på årets siste samling i Digkomstudiet: En samling som har vært preget av oppsummering og forberedelser til vårens eksamen.

Torsdag 6.mai
Kl 1715-2000: M06 med «Flerkulturell digital kommunikasjon» med Bård.

Fredag 7.mai
Kl 0815-1000: M04 med «Muntlig og skriftlig språk» med Bård.
Kl 1015-1200: M06 med «”The Digital Divide” med Lars Anders.
Kl 1400-1700: M03 med «Fenomenologi og kvalitative intervjuer» med Odd.

1800-2200: Da hadde vi en veldig hyggelig avslutningsmiddag hjemme hos Lars Anders. Takk for god mat og hyggelig selskap!

Lørdag 8.mai
Kl 0915-1100: M04 med oppsummering med Bård.
Kl 1200-1400: Oppsummering og forslag til masteroppgaver med Lars Anders, Bård og Hans Kristian.

Neste år skal jeg ta modulene M02 og M03; og masteroppgaven.

Opptelling:

26 skoledager igjen til sommeren. 20 av disse skal jeg jobbe. 16 kalenderdager igjen til jeg får første eksamensoppgave: Skal ha en skriftlig hjemmeeksamen fredag 28.mai (får oppgaven tirsdag kl 15.00); og muntlig presentasjon / eksamen fredag 11.juni. Og det er egentlig ikke så lenge til: Skulle ha lest mye før den tid 🙂

Reading digital texts

Jeg tar i år videreutdanning på Hamar: Master i språk, kultur og digital kommunikasjon; også kjent som Digkom.

I dag har jeg innlevering på obligatorisk oppgave i modulen M01: Humanistiske perspektiver på digital kommunikasjon og kompetanse.

Oppgaven skulle være i form av et foredraget/presentasjonen; og den skulle være visuell og auditiv. Jeg valgte da å lage en skjermvideo; og lese inn kommentarer til det jeg viste på skjermen.

Under er min innlevering i form av to videoer jeg har lagt ut på Vimeo (ble to deler i og med at det ble så stor fil):
Lese digitale tekster – del 1:

Lese digitale tekster – del 2:

Kilder til oppgaven:

Bøker:

Walsh, M., Asha, J. & Sprainger, N (2007). Reading digital texts. Australian journal of language and litteracy. 30. 1/2007. 40-53.

Hans Kristian Rustad. ”Literacy” og nye medier. Power point. 2009.

Nettsider:

Østlandsk lærerstevne. Lokalisert 1.november 2009 på http://www.ojrosten.com/2009/10/31/ostlandsk-larerstevne/

Salaby. Lokalisert 1.november 2009 på http://www.gyldendal.no/salaby

Kunnskap6.no. Lokalisert 1.november 2009 på http://www.kunnskap6.no

It’s Learning. Lokalisert 1.november 2009 på https://ralingen.itslearning.com/elogin/default.aspx

NTNU. Datamaskinen – egnet for spill, men ikke for store leseropplevelser? Lokalisert 1.november 2009 på http://www.ntnu.no/NTNU/info/dr/dr.art/11.06/mangen.htm.

Universitetet i Stavanger. Hvorfor leser vi dårligere på skjerm? Lokalisert 1.november 2009 på http://www.uis.no/nyheter/article12423-12.html

Torger Åge Sinnes. Oppskrytt digital lesing. Lokalisert 1.november 2009 på http://www.dalstroka-innafor.net/tag/anne-mangen/

Øystein Johannesen. Lesing på skjerm – skummelt? Om spørsmålsstillinger og forskningsagenda. Lokalisert 1.november 2009 på http://oysteinj.typepad.com/weblog/2009/08/lesing-p%C3%A5skjerm-skummelt-om-sp%C3%B8rsm%C3%A5lsstillinger-og-forskningsagena.html