Veiledning masteroppgaven

Tirsdag 6.september hadde jeg første veiledning med Lars Anders Kulbrandstad om min masteroppgave.

Møtet startet med at jeg fylte ut kontrakt for veiledningen. I tillegg orienterte Lars Anders om hvordan slike veiledninger foregår, og hvordan veien fram til masteroppgaven blir. I tillegg avtalte vi at jeg skulle skrive referat fra veiledningene, samt fra litteraturen jeg leser.

Vi snakket så om ulike steder hvor man kan få tips og råd: Nettsamfunnet “Del og bruk”- ble vist fram som eksempel på et sted man kan legge ut spørsmål, og hvor man kan kunne komme i kontakt med aktuelle personer.

Vi snakket så om min skisse som jeg på forhånd hadde sendt til Lars Anders. Om at hvis jeg ønsket å ta utgangspunkt i sitatene fra nyhetsoppslaget på Tv2Nyhetene om bruken av pc i lese – og skriveopplæringen i Vågå kommune allerede fra 1.klasse (hver elev får sin egen bærbare pc); kunne jeg bygge det som en repikstudie av forskning som kom fram der. Det var ikke noe galt i å ha en undersøkelse som man tar mønster, sjekker andre. Vi snakket også om andre studier man kan ta: Vi snakket så om ulike empiriske studier. Effektstudier. Empiriske studier. Nærstudie av en gruppe. Observasjonsdata. Ha spørreskjema. Intervju. La personene føre dagbok. Vi tenkte høyt rundt dette. Og så etter kasusstudien: Beskrive og analysere dataene.

Deretter understreket Lars Anders viktigheten for meg i å begrense oppgaven min: Allerede tidlig avgrense meg slik at jeg på et begrenset stykke papir kan på en begrenset måte, enkelt fortelle hva jeg skal gjøre.

Vi snakket også om leseopplæringen: Om jenter vs gutter.

Diskuterte så om jeg skulle fokusere på småskolen, mellomtrinnet eller ungdomsskolen. Lese – og skriveopplæringen; eller bare leseopplæringen på skjerm. Kom etter hvert fram til at jeg burde fokusere på leseopplæringen på mellomtrinnet på skjerm. For eksempel ta kontakt med en klasse / gruppe som bruker iPad /lesebrett i leseopplæringen; følge dem; og samle inn data; og så bygge en oppgave rundt det. Man kan spørre om mange ting. Fokusere på denne leseopplæringen. Muligens også etter hvert på det multimodale.

Fikk så tips om litteratur: Multiliteracies. Mulitliteracies in Motion. Cole and Puller. Mulitliterasitet på norsk.

Snakket så videre rundt en slik tilnærming: Hvordan håndterer barna utstyret. Hvilken innvirkning har dette på leseopplæringen, og klasseromsundervisningen.

Bruk av lesebrett på mellomtrinnet. Ha intervju og lesespørreskjema. Eventuelt test før og etter. Ta kontakt med en klasse som bruker nettbrett. Se på nettsamfunnet “Del og bruk” – om noen bruker nettbrett der. Ta kontakt med brukere.

Deretter viste Lars Anders fram ulike tekster / teorier jeg kan lese: PISA har gitt ut en rapport i sommer rundt digital lesing. Se på denne. Også med tanke på spørsmålsstilling. Viktig å lese denne. Stor kvalitativ undersøkelse. Mest empiriske resultater. Få ideer til undersøkelser. Sample test med spørsmål ligger ute.

Lars Anders viste så hvordan jeg kan bruke høgskolens BIBSYS-søk til å søke etter aktuell litteratur:
“Digital lesing”. Søke på masteroppgaver. Se metodikk. Søk på “Artikler”. Academic search. “Digital reading boys”. Se om man kan få det som PDF-artikler. Eventuelt bestille dem via biblioteket. Lete etter undersøkelser. “iPad reading”. Springer link en annen side. “Digital reading classroom”.

NORART ny søkemotor: “Lesebrett”. Google “lesebrett” “leseundervisning”. “Tablet” “reading / teaching”.

Web of science. Søkemotor. “Reading tablets”.

“lesebrett” “nettbrett”.

Ebary: “Digital reading / teaching”. Her var det en interessant bok “Best practices in literacy instructions”.

På Google: “leseundervisning ipad”.

Lars Anders fortalte så om Lesesenteret i Stavanger. Kan ta kontakt med dem. De har også en nettside med mye aktuell informasjon og tekster.

Andre tekster: “Chicago public school launches ipad trails” “Reading instructions ipad”. Mastergradsoppgave: “Comparing the ipad to papers”

Mellomtrinnet heter “upper primary school”.

Deretter gikk vi igjennom tidsplanen: 15.11.2012 blir innleveringsdatoen. Betyr at jeg må ha min oppgave ferdig til gjennomlesning 01.10.2012.

I høst: Lese og skrive. Se på teori. Vinter/vår: Datainnsamlingen. Vår / sommer: Bearbeide data og skrive.

Man må ha med et kapittel hvor man skriver seg inn i feltet. Starte vidt: Ende med digital lesing. På slutten skrive hva jeg skal skrive om i min oppgave. Så kapittel om tidligere relevant forsking. Deretter kan man ha kapittel hvor man gjør rede for teoriene. Så et metodekapittel hvor man gjør rede for metodene. Så kan man ha et kapittel hvor man presenterer dataene; så et hvor man analyserer dataene ved hjelp av data. Så en drøftingsdel. Før man til slutt har en oppsummering og avrunding.

Mål: I løpet av høsten kunne fortelle KORT hva man gjør. På et postkort.

Neste møte blir tirsdag 27.september kl 10.30. Til da skal jeg lese litteratur: Gjøre rede for forskning som er aktuell å ta inspirasjon fra i min egen masteroppgave.

Mars-samling

Har kommet tilbake fra mars samlinga i Master i språk, kultur og digital kommunikasjon på Hamar.

Fredag hadde vi samling i modulen «Vitenskapsteori og metode» med Mari-Ann. Temaet var perspektiver og prinsipper for analyse av kvalitative data. Mari-Ann startet så med å gjennomgå temaet; med utgangspunkt i de oppsatte pensumstekstene «Analytic perspectives» av Atkinson & Delamont; og «Analyzing talk and text» av Perkäkylä. Deretter hadde vi en økt med work shop; hvor vi satt to og to og samtalte om de nevnte perspektivene og prinsippene i ulike tekster som vi hadde tatt med til samlingen. Jeg hadde tatt med meg to dokumenter: Lokale læreplaner i lese og skriveopplæringen; og min skoles virksomhetsplan. Det ble en interessant og fin samtale; hvor vi prøvde ut de ulike teknikkene. Mari-Ann gikk også rundt og gav veiledning til de ulike studentenes tekster.

Lørdag hadde vi også samling i modulen «Vitenskapsteori og metode»; men denne gangen med Bård. Temaet var «Lesing av statistikk»; og Bård gjennomgikk både ulike begreper; diagramtyper; og ulike verktøy vi kan bruke i vårt arbeid med statistikk. Han viste også frem eksempler på bruk fra sin egen doktorgradsarbeid. Det var en interessant og nyttig forelesning.

Utsikten fra hovedinngangen fredag kveld: Hamar domkirke i enden av gata.

Denne gangen lå jeg på Seiersted pensjonat: Helt greit sted å ligge; for en billig penge 🙂

I april er det ikke noen samling: Men en oppgave vi skal levere inn; samt nettseminar. Siste samling blir dermed i starten av mai; før det blir eksamen i starten av juni.

 

Vitenskapsteori og metode

Har vært på ny samling i Digkomstudiet i modulen «Vitenskapsteori og metode».

Fredag hadde vi om «Kvalitativt forskningsintervju» med Sigrun Sand; og «Kasusstudier» med Mari-Ann Igland.

Lørdag hadde Igland med Joke Dewilde og hun fortsatte å forelese om kasusstudier; og Dewilde om etnografisk metode med vekt på skygging.

Det har vært en svært så interessant samling; med mange forskjellige nyttige tips i metodebruk; i forhold til en kommende master-oppgave.

Neste samling blir i mars.

Vitenskapsteori og metode

Har igjen vært på studiesamling på Hamar i studiet «Master i språk, kultur og digital kommunikasjon«. Modulen jeg tar i vår heter «Vitenskapsteori og metode» og er felles med de andre masterstudiene ved høgskolen.

Helgens samling ble ledet av Petter Dyndahl; som på en fin måte gav oss en introduksjon til faget. Temaet for helgen var tredelt: Introduksjon: Hva er vitenskap og forskningsdesign? Perspektiver på hermeneutisk tolkning og kvalitativ metodologi; og til slutt på lørdag: Kritisk teori, mistankens hermeneutikk.

I uke fire skal vi så ha nettseminar i grupper hvor vi skal diskutere en oppgave fra helgens tematikk.Neste fysiske samling blir så 11. og 12. februar.

Den eldste delen av lærerskolen har nå blitt gjenåpnet etter å ha blitt pusset opp i fjor. Blitt moderne og fin; samtidig som de har beholdt det det gjenkjennelige fra dengang skolen ikke var en høgskole; men en lærerskole og lærerseminar fra 1867 🙂

Dro nedover igjen med toget som vanlig lørdag ettermiddag 🙂

Siste samling før jul

Har vært på siste samling i dette semesteret i Digkom-studiet på Hamar. I modulen «Kulturteori og estetikk» med Odd; hadde vi om «Populærkultur og estetikk» på fredag. Storeys «Popular Culture as Popular or Mass Art» og Barkers «Youth, Style and Resistance» ble gjennomgått og diskutert. På lørdag hadde vi oppsummering av semesteret; og tips opp mot eksamensoppgaven i desember.

Dette semesteret har jeg tatt mye via nettet; men jeg må samtidig si at det har vært nyttig å være tilstede på samlingene. Blir liksom ikke helt det samme bare å være på nettet / nettseminarene. I vår-semesteret skal jeg ta modulen «Vitenskapsteori og metode«; før jeg så begynner og skriver min masteroppgave. Og jeg er fremdeles i tvil om hvilken retning jeg skal velge; men driver og tenker på noen ulike problemstillinger. Blir spennende å komme i gang 🙂

Digkom-samling

Torsdag og fredag var jeg på ny på samling i Digkomstudiet på Høgskolen i Hamar: Master i språk, kultur og digitalkommunikasjon som jeg tar som deltidsstudent. I høst tar jeg modulen M301: Mediekultur og estetikk; og etter jul tar jeg M302: Vitenskapsteori og metode.

Torsdag var det forelesning med Odd om «Populærkultur og kulturell identitet». Dette var også første gangen jeg møtte årets Digkom-studenter. Og jeg må si jeg var litt spent da jeg møtte opp; før har jeg bare «snakket» med dem på nettet via e-post og nettseminarer. Men jeg må si det var trivelige folk jeg møtte. Fint å få møte en i virkelig live også; selv om det ikke ble tid til så mye prat 🙂

Tema på forelesningen til Odd var «Populærkultur, diskurs og kulturellidentitet»; og ikke minst relatere det til Foucault og hans teorier. Det var et fint og ikke minst interessant foredrag 🙂

Vi hadde forelesningene i Auditorium 4: I den nyoppussede delen av den gamle delen av Hamar Lærerskole. Fint auditorium; med både nett og strømkontakter under hver studentplass 🙂

Fredag hadde vi forelesning med Hans Kristian med temaet «Digital kultur». Og det som er interessant er hvordan han på en fin måte klarer å aktualisere stoffet med mange forskjellige eksempler: Eksempler som vi også selv kan bruke i vår egen undervisning.

For eksempel viste han denne rekken av filmer som eksempler på intertekstuelle og intermediale relasjoner. Jeg synes det var en smart, og interessant rekke av klipp: Hvor man ser hvordan det ene bygger på det andre.

Neste samling i studiet er om en måneds tid; før vi skal ha eksamen i midten av desember.

Årets siste samling i Digkom

Har nå vært på årets siste samling i Digkomstudiet: En samling som har vært preget av oppsummering og forberedelser til vårens eksamen.

Torsdag 6.mai
Kl 1715-2000: M06 med «Flerkulturell digital kommunikasjon» med Bård.

Fredag 7.mai
Kl 0815-1000: M04 med «Muntlig og skriftlig språk» med Bård.
Kl 1015-1200: M06 med «”The Digital Divide” med Lars Anders.
Kl 1400-1700: M03 med «Fenomenologi og kvalitative intervjuer» med Odd.

1800-2200: Da hadde vi en veldig hyggelig avslutningsmiddag hjemme hos Lars Anders. Takk for god mat og hyggelig selskap!

Lørdag 8.mai
Kl 0915-1100: M04 med oppsummering med Bård.
Kl 1200-1400: Oppsummering og forslag til masteroppgaver med Lars Anders, Bård og Hans Kristian.

Neste år skal jeg ta modulene M02 og M03; og masteroppgaven.

Opptelling:

26 skoledager igjen til sommeren. 20 av disse skal jeg jobbe. 16 kalenderdager igjen til jeg får første eksamensoppgave: Skal ha en skriftlig hjemmeeksamen fredag 28.mai (får oppgaven tirsdag kl 15.00); og muntlig presentasjon / eksamen fredag 11.juni. Og det er egentlig ikke så lenge til: Skulle ha lest mye før den tid 🙂