Kurs hos 3M

I forbindelse med at Rælingen kommune skal ha en forestående IKT-satsning; var jeg sammen med Øystein, Bjørg og Tor Espen på 3M på Skedsmokorset; for å få en presentasjon av deres interaktive tavle-løsning 3M™ Digital Media System 800 Series. Og vi fikk en to-times presentasjon av deres løsning for klasserommet:

En prosjektør på en arm festes over en whiteboard-lignende tavle. Denne prosjektøren tar så og interaktiverer med pc’en via en sensor festet oppe på tavlen; og via en spesiell musepenn som man kan bruke til å skrive på tavlen eller til å styre programmene på pc’en via tavlen.

I prosjektøren er det også innebygget høytalere; og de fleste kjente inn- og ut-ganger. En smart løsning. Forhåpentligvis blir dette kjøpt inn til klasserommene på nyåret.

Oppstart Lærende nettverk

Var onsdag på konferansen «Lærende nettverk» på Høgskolen i Akershus. Dette var oppstartsmøte for vårt lærende nettverk.

Rud har blitt med i prosjektet «Lærende nettverk» fra Universitetet i Oslo og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette prosjektet har som mål å stimulere deltagende skoler til å drive IKT-basert utviklingsarbeid; kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Fokus for dette nye nettverket er IKT som en integrert del av lærerens undervisningspraksis. Første møte i nettverket var onsdag da vi deltok på konferansen «Digital kompetanse i det 13-årige utdanningsløpet» på Høgskolen i Akershus. Fra Rud deltar: Øystein, Roy, Endre, Tom, Tor Espen, Renate og undertegnede.

Ole på HIO-kurs

Har vært på etterutdanningskurs i «Gratis programvare for Kunnskapsløftet» ved Estetisk avdeling på Høgskolen i Oslo. Kurset var på ca 21 skoletimer; og var torsdag kveld og hele fredag og lørdag.Stadig ny programvare og nye digitale tjenester utvikles, og en mengde av disse er gratis og kan benyttes i undervisningssammenheng. Kurset gav en innføring med praktisk utprøving i skoleaktuelle gratisprogrammer innenfor todimensjonal og tredimensjonal bildebehandling som Gimp, Creative Commons, Flickr, Google Earth og SketchUp. Kursholdere var Knut Håkon Frölich og Helle Karine Stølevik.

Det var et svært så godt kurs: Flinke og erfarne kursholdere også.

Fra da vi lærte om Google Earth og SketchUp.

Mitt ferdige resultat; etter kurset i bildebehandlingsprogrammet Gimp. Ser i ettertid at ikke alt er som det bør være; men det er begrenset hva man kan få gjort på noen få kurstimer; samtidig som man også skal gjøre andre ting :).

Credit bildene: Uberculture, Jorg og Fagerjord.

Lærte også om Creative Commons og tankene bak det. Spennende. Ikke minst i forhold til undervisningssituasjonen.

Linker:

Kursbeskrivelse HIO

CreativeCommons.org

Gimp.org

Flickr.com

Google Earth

Google Sketchup

Kursdag for personalet: It’s Learning

Mandag 10.september ble Rud brukt til valglokale; og hele personalet var derfor samlet på datarommet på Rælingen videregående til et dagskurs i pedagogisk bruk av It’s Learning. Kursholder var Jorunn Sørtveit fra It’s Learning.

Og i løpet av dagen fikk vi både frisket opp den grunnleggende bruken av It’s Learning; men vi fikk også tid til å se på de mer avanserte funksjonene som å lage nye fag; arbeidsmapper; undersøkelser og oppgaver til elevene.

Det ble derfor et svært nyttig og praktisk kurs. Forhåpentligvis vil dette føre til en enda bedre bruk av It’s Learning.

Oppstart igjen

Tirsdag var det altså på’n igjen: Nytt år. Men starter nokså «mykt» med to plandager: Tirsdag hadde vi felles planleggingsdag for skole og SFO i Kommunestyresalen på Rådhuset. Vi hadde forelesning med Berit Weie med temaet: «Når barns atferd oppleves som et problem». Weie jobber i PPT i Oslo kommune / BRO. Og hun gav et veldig interessant; og ikke minst nyttig foredrag om et krevende tema.


Fra forelesningen tirsdag i kommunestyresalen.

Onsdag hadde lærerne ha planleggingsdag hvor temaet var «IUP tilpasset opplæring i praksis». Og det er Anette Fossnes fra Bekkelaget skole som hadde dette foredraget om skolens arbeid med IUP: Individuelle Utviklingsplaner.

Deres visjon var «Vi går foran i en ny skolehverdag, med individuell læring i et sosialt fellesskap!». De hadde kommet frem til at De arbeidet med arbeidsplaner for elevene, og var gode på differensiering. Differensiering er ikke det samme som individualisering. Tilpasset opplæring er individualisering.

Etter mye leting fant de til slutt en modell i Helsingborg. De utviklet så sitt eget system: IUP (Individuelle utviklingsplaner). Viktige stikkord er:  Å velge egne mål. Å jobbe ut fra ulike stegark for å nå målene. Å planlegge selv.

Bekkelagets fire grunnpilarer for IUP består av:
* Stegark: Konkrete mål og kriterier for måloppnåelse.
* Planleggingsbok: Her skriver elevene ned sine mål som de skal jobbe mot.
* Portefølje: Elevens skryteperm.
* Mentorsamtaler: Regelmessig samtale mellom elev og kontaktlærer.

Alle målene som eleven skal jobbe mot er fordelt over et bestemt antall stegark. Hvert mål har ett eller flere kriterier for måloppnåelse. Målene kan gjentas på flere steg, kriteriene for måloppnåelse er forskjellige. Elevene bruker stegarkene for å planlegge arbeidsperioden sin. De har stegark i sosial, matematikk, norsk, engelsk og IKT. Elevene bruker stegarkene aktivt når de jobber med IUP.

Hun forklarte så hvordan de ulike stegarkene er i de ulike fagene.

For eksempel i matte: Matematikk IUP består pr i dag av 32 stegark. Stegarkene er bygget opp etter spiralprinsippet. Stegarkene skisserer et utviklingslåp fra førmatematiske begreper til læringsmål på 9. trinn. Stegarkene er revidert i forhold til kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

Blant fordelene med deres IUP var:
* Konkrete, tydelige og målbare mål.
* Klart bilde av hvor eleven står (hvor skal vi sette inn støtet).
* Tydelig for foresatte (alle er ikke like gode i alt).
* Alt kan dokumenteres.
* Kan følge eleven hele skoleløpet.
* Vi er EN skole for alle!
* En måte å møte kravet om individuelt tilpasset opplæring på.
* Reelt ansvar for egen læring.
* Økt opplevelse av mestring.
* Systematisk oppfølging av hver elev.
* Skolen fremstår som en mer enhetlig organisasjon, både innad og utad.
* Systematiserer hjem-skole-samarbeidet.

Les mer om Fossnes foredrag om IUP på http://www.karmoyped.no/pust2006/foredrag/bekkelaget.ppt .

Les mer om Bekkelaget skole og IUP på Bekkelagets skoles sider om IUP.

Plandager og skolestart

Startet skoleåret onsdag denne uken. Hatt tre planleggingsdager. Første skoledag for elevene er på mandag. Onsdag og torsdag var det å jobbe på skolen med å forberede det nye skoleåret. Ikke minst med tanke på at det også i år innføres ny læreplan: Kunnskapsløftet (både et løft men også et løfte).

Fredag var lærerne på mattekurs på Vasshjulet på Kulturhuset i Lørenskog. Kursholder var Marit Vold fra Universitetet i Oslo. Hun snakket om matematikkvansker. Det ble et interessant kurs; hvor hun både gjennomgikk pedagogikken bak; men viste også konkrete eksempler på hva man som lærer kan gjøre i klassen. Hun fortalte om den nyeste forskningen på området: Om årsakene til matematikk-vansker. Hun fortalte også hvordan man kan oppdage matematikk-vansker; hvilke tester som var gode å bruke osv. Alt i alt et interessant kurs.

Animasjonskurs for lærere på NFI

Torsdag var Endre og jeg på et nytt kurs på Norsk filminstitutt. Denne gangen var vi på Animasjonskurs for lærere. Kursinstruktør var Bente Aasheim. Hun er selv barneskolelærer, som har jobbet med animasjon med sine elever i seks år. Hun har også holdt flere kurs for andre lærere. Og virket vært så stødig og inspirerende når det gjaldt å bruke det i undervisningen.

Vi fikk presentert teorien bak, samt presentert ulike animasjonsteknikker som man kan bruke i undervisningen. I tillegg fortalte hun om pedagogiske fordeler ved bruk av animasjon i skolen. Hvordan bruke animasjon tverrfaglig og på ulike trinn. Hun viste frem en animasjonsboks, og viste hvordan hun brukte videokameraets animasjons-funksjon til enkelt å lage animasjon. Funksjonen gjorde at kameraet tok fire og fire bilder. For å lage 1 sekund på film krevdes det 25 bilder. Animasjon tar altså lang tid. Dermed viktig at man har planlagt godt slik at når din gruppe skal filme i animasjonsboksen må man jobbe effektivt.


Animasjonsboksen hun brukte. Kostet ca 3000 kr hvis man skulle kjøpe den der.

Hvordan kameraet var festet.

Hovedmålet med kurset var å gi deltagerne en plattform for hvordan man kan benytte animasjonsfilm som metode i undervisningen. Vi fikk vite hvordan man kan organisere klassen i animasjonsarbeidet, samt utarbeidelse av planleggingsverktøy til bruk i animasjonsprosessen. Hun brukte å ha en gruppe elever som animerte i ni uker i strekk (før de rullerte til andre Kunst og håndverks-stasjoner). Hun viste at det å lage animasjonsfilm er både morsomt og lærerikt, for både elever og lærere, og at man på en enkel måte kan mestre dette uten å ha store tekniske kunnskaper på forhånd. Dette hørtes fint ut. Håper vi kan forsøke dette på Rud også.

Etter den teoretiske innføringen fikk vi forsøke oss på å lage vår egen lille animasjonsfilm. Det var veldig interessant og moro. Men du og du hvor lang tid det tok for å lage noen få sekunder 🙂

Endre animerer 🙂