Lærernes arbeidsforhold under press

nytt_openclipartorgDet virker som at lærernes arbeidsforhold er under stadig press flere steder for tiden: I Danmark har man en uavklart situasjon rundt innføringen av en heldagsskole som myndighetene ønsker skal bli finansiert ved at lærerne skal undervise mer. Og den britiske regjeringen vil fra september 2013 innføre en resultatlønn for alle lærere i England og Wales. Dette innføres på tross av motargumenter fra forskning og omfattende kritikk. Regjeringen vil gjennomføre en endring av lærernes lønn slik at lærerne nå fremover skal få en lønn som ikke lenger skal fastsettes etter hvor lenge man har arbeidet; men derimot fastsettes etter blant annet hvilke resultater deres elever får på de nasjonale testene.

Det er den enkelte skoleleder som nå skal vurdere den enkelte læreres lønn: Blant annet ut fra resultatene på elevenes nasjonale tester; men også andre kriterier som skal spille inn i lønnsfastsettingen er for eksempel lærerens fag (hvor naturfagslærere får mer) eller belønning for å arbeide på skoler med harde undervisningsmiljøer.

Situasjonen i Danmark og Storbritannia er også interessant å følge med på for lærere også her i Norge: Og den gjeldende arbeidstidsavtalen vi har nå i Norge ble bare forlenget med ett år. Men om den ble forlenget ut dette skoleåret; eller ut kalenderåret har jeg derimot ikke klart å finne ut. Interessant blir det i alle fall å følge prosessen rundt framforhandlingen av ny avtale; også her i Norge.

Kilde: http://www.folkeskolen.dk/521528/engelske-laerere-skal-resultatloennes

Innføringen av heldagsskolen i Danmark

Jeg må si det er en dramatisk førjulstid for danske lærere; med innføringen av heldagsskolen. Dette er en reform som medfører at elevene skal ha lengre skoledager: Fra de små elevene som nå skal ha minst 30 timer i uken; til de store som nå skal ha minst 37 timer i uken. Men det spesielle med denne danske skolereformen er at den åpenbart ikke skal koste noe særlig mer økonomisk for staten. Tvert i mot skal «finansieringen» av heldagsskolen sikres ved at den enkelte lærer nå må undervise langt flere timer; og samtidig må den enkelte lærer «effektivisere» (altså bruke mindre tid på) sitt for- og etterarbeid; kollegasamarbeid; møter; og foreldrekontakt.

Eller som det står i forslaget fra regjeringen:

«Den sammenhængende skoledag indebærer, at eleverne tilbringer mere tid sammen med lærerne. Det kan opnås ved en bedre brug af de eksisterende ressourcer og forudsætter især en mere fleksibel anvendelse af lærernes arbejdstid».

De danske lærerne og deres organisasjonene er selvsagt motstandere av at de må undervise mer; og ha mindre tid til for-og etterarbeid; og de nekter nå å gå med på denne nye avtalen. Den danske regjeringen på sin side synes å være like fastlåst på at de vil ha gjennom denne heldagsskolen; og har truet med lockout; noe som ikke tidligere har skjedd i Danmark.

”Det er ufatteligt, at regeringen tilsyneladende mener, reformen kan finansieres ved, at lærerne skal være dårligere forberedte til undervisningen”, sier lederen av de danske lærerne (DLF) Anders Bondo. Men han sier samtidig at han er glad for forsalget om at elevene skal ha flere undervisningstimer; og forslaget om at lærerne skal ha linjefagskompetanse i de fagene de underviser i. Han er også fornøyd med forslaget om at undervisningen skal ha praktiske elementer, som utfordrer både de dyktigste elever og de med særlige behov.

Men som han sier til lærernes fagblad: Folkeskolen.dk:

«Det giver ikke mening at give eleverne flere timer, hvis kvaliteten i undervisningen falder. Det afgørende for elevernes udbytte af undervisningen er ikke antallet af timer, men indholdet i de timer, de har. I Finland, som er kendt for sine fremragende resultater i folkeskolen, har eleverne færre undervisningstinmer end i Danmark. Det aførende er, hvad der sker i timerne – kvalitet frem for kvantitet. Og kvalitet kræver ordentlig forberedelse».

Her hjemme i Norge er det også snakk om innføring av heldagsskolen: Dog har jeg ikke hørt hvordan denne norsk heldagsskolen skal finansieres. Men det interessante er at KS er ganske åpne på at de ønsker å forandre på arbeidstidsavtalen også her i Norge: Ved å la det bli mer opp til rektor (altså kommuneøkonomien) å bestemme hvor mye tid hver enkelt lærer skal ha til undervisning; for- og etterarbeid; samarbeid med andre lærere; møter; og foreldresamarbeid. Med en slik modell kan man som lærer også her i Norge måtte oppleve at man kan komme i en situasjon hvor man må undervise flere timer i en kommune med dårligere økonomi; enn i en kommune som har bedre økonomi. Og selv om man kom til enighet med KS i år; er det likevel viktig at også Utdanningsforbundet her hjemme; følger nøye med på det som nå skjer i Danmark.

For de som er interessert i mer informasjon anbefaler jeg nettsidene til de danske lærerne www.folkeskolen.dk.

Nedskjæringer og oppsigelser?

Vi er godt inne i november måned: Butikkene har for lengst begynt å selge alle sine julevarer; i helgene har julebordene startet; og lokalavisene har begynt med sine årlige omtaler av neste års kommunebudsjetter. Og tradisjonen tro er det også i år mye negativt å lese i disse oppslagene: Det ligger an til nedskjæringer og oppsigelser innenfor skolesektoren neste år også. Spørsmålet er vel om hvor langt er det egentlig mulig å skjære inn på skolebudsjettene?

Her er noen av de siste dagers medieoppslag jeg har kommet over som omhandler forslag til neste års skolebudsjetter:

Romsdals Budstikke forteller om forslagene til innsparinger i Molde: Kommunen må kutte 15 lærerstillinger, kutte i spesialundervisning, svømme-undervisning, leirskoletilbud, og kutte ut Pedagogisk Støtteteam som jobber mot frafall i skolen. Moldeskolen har fra før få lærere i forhold til elevtall sammenliknet med andre kommuner skriver avisen.

I innstillingen skriver rådmann Arne Sverre Dahl at følgen av kutt i vikarbruk også medfører «bortfall av spesialundervisningstimer» på lik linje med andre timer. Også i barnevernet foreslås det kutt i stilling: Dette kan medføre «økning i antall fristbrudd».

Avisens journalist spør rådmannen: «Er ikke disse tjenestene lovpålagt? I så fall betyr innstillingen forslag til lovbrudd?» Rådmannen svarer: «Det har vært en utfordring for alle enhetslederne å spille inn forslag som ikke er brudd på lov og forskrift. Men det er sant at det vil være et spørsmål i budsjettarbeidet hva vi er i stand til å gjøre av tiltak, for å sikre forsvarlig drift».

I Aftenbladet kan man lese om at forslagene til innsparinger for skolene i Sandnes: Kutt som tilsvarer 33 lærerstillinger. Dersom rådmannens forslag til kutt i skolebudsjettet blir opprettholdt, blir kvaliteten på undervisningen dårligere. Elever som trenger ekstra faglig og sosial oppfølging, blir de mest skadelidende. Dette mener skolenes samarbeidsutvalg.

I Overhalla er det også varslede innsparinger: Øysletta skole kan bli lagt ned fordi Overhalla kommune står foran store økonomiske utfordringer, og må redusere driften med mellom seks og sju millioner kroner. Kuttforslagene skaper sterke reaksjoner. Namdalsavisa intervjuer hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Overhalla, Arnt Storø, som mener at grensa for hvor mye det kan kuttes i lærerressurser i Overhalla-skolene for lengst er nådd: «Vi er skåret inn til beinet allerede», uttaler han til avisa.

Oppslagene med stadige innsparinger; og reduksjon av antallet lærere; har egentlig vært fast lesing hver høst nå. Og det er klart man kommer til en grense for forsvarlig drift. Gledelig er det derfor at jeg nå observerer at stadig flere tillitsvalgte i Utdanningforbundet (og andre fagforeninger) nå går ut i media og forteller om nettopp konsekvensene av disse stadige innsparingene:

I Sunnmørsposten roper lærerne i Ålesund nå varsko:
«Vi har en etisk plikt til å rope varsko. Både på vegne av elever som ikke ivaretas, og ellers av allmenne hensyn til kommunens innbyggere» heter det i det åpne brevet til Ålesund kommune; som er signert Utdanningsforbundets klubber: «Vi kan ikke, og vil ikke være med på å la foreldre forledes til å tro at opplæringslova oppfylles i forhold til spesialundervisning. Trange budsjetter tvinger fram lite tilfredsstillende løsninger».

Avisa skriver også at de trange økonomiske rammene kan gjøre at lærerne kommer i en etisk konflikt mellom lojalitet til arbeidsgiver på den ene siden – og elever som ikke for dekket sine opplæringsbehov på den andre. Så det er nok også viktig at man fra sentralt hold i Utdanningsforbundet fronter disse spørsmålene.

Men vi får håpe at landets kommunepolitikerne tar hensyn til elevene; og skolene; i deres budsjettarbeid også denne høsten. Men samtidig skal jo pengene åpenbart spares inn fra ett eller annet sted i kommunebudsjettene.