RBUP-konferansen «Med skole som arena»

Torsdag og fredag var Inger Helene og Ole med på BUP-konferansen «Med skole som arena» på Hotell Arena på Lillestrøm. Konferansen ble arrangert av Regionssenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Sør og Øst. Og konferansen var organisert som et fagtorg med flere mindre kurs og foredrag; i tillegg til en utstillingsavdeling. Fagtorget er en årlig møteplass for fagpersoner som har sitt arbeid knyttet til barn og unges psykiske helse; som BUP, barnevern, helsestasjon, skole, PPT og fastleger. Hensikten med fagtorget er å fremme samarbeid og spre kunnskap om prosjekter og ulike tilnærmingsmåter i arbeidet med barn og unges psykiske helse.

Tema for konferansen var «Med skole som arena»: I det forebyggende arbeidet med barn og unges psykiske helse; og i arbeid med barn og unge i risiko for å utvikle psykiske vansker. Det ble sett på hvordan BUP og skole sammen kan realisere nødvendige tiltak ovenfor barn og unge som er i behov for barne- og ungdosmpsykiatrisk behandling.

Blant foredragene var det representanter fra Sosial – og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet som gav info om fagfeltet fra deres perspektiv. Marianne Aalberg fra RBUP Øst og Sør gav info om hennes erfaringer rundt temaet «Skolen som arena for forebygging av angstproblemer». Steinar Schau og Nanna Værhaug fortalte om deres arbeid på Sogn skole rundt «Skolevegring – når fravær ikke er skulk…».

Fredag fikk vi forelesninger om «Modeller for å arbeide i krysningspunktet mellom skole/psykiatri» og «Psykisk helse: Skolens forebyggende og utviklingsfremmende funksjon».

I tillegg gav Øyvind Kvello, førsteamanuensis NTNU, det for meg mest interessante foredraget om temaet «Når samarbeid mellom BUP og skole blir en suksess – Å sykle tandem». Noe av det viktigste han fortale var viktigheten av at skole og de fagmedisinske miljøene samarbeider godt. Faren er at det er to ulike fagmiljø med ulike tilnærminsmetoder; og tar man ikke disse forskjellene på alvor kan det fort bli samarbeidsproblemer: Han fortalte at man ofte kunne forenkle disse to systemene som at skoler og lærere er handlingsorienterte og lite analytiske: De vil vite hva man skal gjøre; ikke hvorfor. Mens BUP kan oppfattes som analytisk og vurderende; i stedet for å gjøre noe praktisk.

Det var en interessant konferanse; med flere nyttige foredrag som er akutelle i skolehverdagen. Men det var likevel litt slående at denne konferansen, hvis tittel var «Med skole som arena», knapt nevnte det daglige arbeidet i landets skoler. Det føltes derfor på mange måter som om jeg hadde deltatt på en konferanse om skolen; men at dette var en skole som er langt unna den skolen jeg til daglig jobber i. Men det var interessant å se hvordan slike fagmiljøer faktisk ser på skolen: Fra deres eget ståsted.

Mer info om konferansen finner du på
denne siden
; og mer info om BUP finner du på r-bup.no.